Heleen Blesgraaf
17 March 2008

Een vernieuwde bachelor Elektrotechniek met een breed curriculum moet vanaf 2009 een halt toeroepen aan het dalende aantal studenteninschrijvingen. Hoewel de nationale belangstelling voor bètaopleidingen toeneemt, dalen de aanmeldingen voor Elektrotechniek in Delft. Tussen 2001 en 2006 nam de instroom met 25 procent af. Het punt is nu bereikt dat de lage studentaantallen een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de opleidingen van de EWI-faculteit, met name Elektrotechniek. ’Dat zou een erg slechte zaak zijn. Niet alleen voor de universiteit, maar ook voor de maatschappij, die elektrotechnici hard nodig heeft‘, zegt Daan Lenstra, decaan van de faculteit EWI. De bachelor moet daarom verbreden en studenten moeten beter zicht krijgen op hun rol in de maatschappij.

De faculteit riep eerder een werkgroep in het leven voor het probleem, bestaande uit afgevaardigden van de faculteit en van de Delftse marketingafdeling. Zij brachten een rapport met hun aanbevelingen uit. Drie commissies richten zich nu respectievelijk op het herschrijven van het curriculum, de promotie op middelbare scholen en het vergroten van het draagvlak binnen de faculteit voor de plannen. Lenstra verwacht dat de werkgroepen 80 tot 85 procent van de aanbevelingen uit het masterplan zullen overnemen. De opleidingen Wiskunde en Informatica voerden recent al herstructureringen door en zijn volgens de jongste visitaties op weg naar herstel.

TU20Delft20Lenstra web
’We willen een leerweg ontwikkelen voor studenten die met een bachelordiploma het bedrijfsleven ingaan. Het zijn eigenlijk technisch ondernemers die dan afstuderen,‘ zegt de Delftse EWI-decaan Daan Lenstra over de opleiding Elektrotechniek in Delft. Foto: Eric van Houten

Een andere factor is dat de bachelor niet ingericht is als afgeronde opleiding waarmee afstudeerders de arbeidsmarkt op kunnen. Lenstra ziet mogelijkheden om dit te veranderen. ’Naast het gebruikelijke onderwijspad richting de master willen we een leerweg ontwikkelen voor studenten die na de bachelor het bedrijfsleven in gaan. De nadruk komt daarin sterk te liggen op ondernemersschap en innovatie. Ik denk dat er vanuit het bedrijfsleven een grote vraag is naar deze relatief goedkope, maar toch academisch geschoolde krachten.‘

De faculteit wil de opgedane ervaring uiteindelijk delen op 3TU-niveau, maar EWI richt zich voorlopig op het verbeteren van de eigen opleiding. ’Het is mijn ambitie een opleiding te creëren die een nationaal en internationaal voorbeeld is,‘ zegt Lenstra.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for 2 February, 4PM.