Paul van Gerven
16 June 2009

Het Innovatieplatform (IP) wil een vierjarige pilot starten om in China wetenschappelijk bètatalent te rekruteren, vooral promovendi. Volgens het IP staat Nederland bij de twee miljoen bèta‘s nog onvoldoende bekend als aantrekkelijke plek om verder te studeren en onderzoek te doen, terwijl die wel hard nodig zijn om het relatieve aandeel onderzoekers in de beroepsbevolking op te krikken. Europese innovatietoppers als Finland en Zweden hebben elf researchers per duizend werknemers, Nederland iets meer dan de helft daarvan.

Het proefproject komt voort uit het vorig jaar oktober gelanceerde IP-plan om de positie van de Nederlandse kenniseconomie te versterken. Behalve het aantrekken van twintig Fortune 500-multinationals, internationalisering van het hightech-MKB en verbetering van het vestigingsklimaat hoorde ook het werven van duizend extra promovendi tot de doelstellingen. Een taakgroep onder leiding van KNAW-president Robbert Dijkgraaf heeft deze ambitie uitgewerkt en is kennelijk tot de conclusie gekomen dat het merendeel van deze jonge onderzoekers uit China moet komen.

Initiatieven om de populariteit van bètavakken bij Nederlandse scholieren te vergroten, meestal gecoördineerd door het Platform Bèta Techniek (PBT), lijken vooral op universitair niveau hun vruchten te hebben afgeworpen. Natuurwetenschappelijke en ingenieursopleidingen op universiteitsniveau zagen de inschrijvingen in 2008 met 46 procent stijgen ten opzichte van 2000, terwijl de instroom over de hele linie met 17 procent steeg. Dat is echter niet afdoende om het grote aantal ’chronische vacatures‘ te vervullen, zegt het IP.

Het PBT wil overigens ook blijven trekken aan scholieren, maar zijn mandaat loopt volgend jaar officieel af. Het is aan de politiek om te bepalen of er een doorstart komt.