Pieter Edelman
7 December 2016

Minister Kamp heeft zijn visie op het realiseren van het klimaatakkoord van Parijs onthuld. In de Energieagenda schrijft het kabinet hoe de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2050 sterk moet worden teruggedrongen. De plannen zijn een verlengstuk van het Energieakkoord, dat tot 2023 loopt. Door de paaltjes voor de periode tot 2050 uit te zetten, moet het mogelijk worden om langetermijninvesteringen te doen.

Het rapport schetst op hoofdlijnen hoe de transitie er tot 2050 eruit moet zijn voor de vier verschillende energiegebruikers. Wat betreft de industrie wordt er in eerste instantie ingezet op beperken van uitstoot via besparingsmaatregelen. Het kabinet heeft echter weinig zin om de industrie weg te jagen uit Nederland; een belangrijke pijler is het afvangen en opslaan van CO2 in lege aardgasvelden onder de Noordzee.

Voor de elektriciteitssector wordt ingezet op verdere vergroening, vooral via windenergie, en decentrale productie en opslag. Ook moet de Europese elektriciteitsmarkt beter gaan functioneren. De transportsector zal kunnen rekenen op maatregelen om over te stappen van fossiele brandstoffen naar elektriciteit, waterstof en biobrandstoffen. Vanaf 2035 moeten alle nieuw verkochte voertuigen zero-emission zijn.

De woningsector uiteindelijk moet meer gaan inzetten op isolatie en andere manieren van energiebesparing. Gas wordt de rug toegekeerd; nieuwbouwwijken worden niet meer standaard op het gasnet aangesloten ten gunste van warmtenetten of elektrisch verwarmen.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Dat alles moet bereikt worden via een combinatie van stimulering en beperkingen. Er zal ook flink ingezet moeten worden op innovatie. Het kabinet pleit daarom voor het opstarten van nieuwe meerjarige innovatieprogramma’s rondom CO2-reductie. In de bestaande maatregelen zoals het Topsectorenbeleid zal hier meer aandacht voor komen.

Het is volgens het kabinet nog niet duidelijk hoe veel er te winnen valt met respectievelijk besparing en duurzame opwekking. Daarom wordt er algemeen gestuurd op het einddoel van CO2-reductie en niet op een van deze twee aanpakken.